فایل صوتی

راستش را بخواهید حوصله زیادی برای توضیح دادن ندارم . اگر دوست داشتید می توانید قسمتهایی از فایل صوتی مصاحبه با پل استر را از اینجا دانلود کنید.
بخشهایی از مصاحبه با پل استر:

بخش اول

بخش دوم