وفاداران به قلم!

بعضی ها با مداد ( یا خودکار ) نوشتن را تنها شکل واقعی نوشتن می دانند و به کامپیوتر روی چندان خوشی نشان نمی دهد . به قول یکی از دوستان صدای پر از ناز کشیده شدن نوک مداد بر روی صفحه سپید کاغذ کجا و صدای ضمخت تق تق صفحه کلید کجا. این ایده - البته - در بین اکثر نویسندگان کهنه کار ما طرفداران زیادی دارد .ولی جالب اینجاست که بسیاری از نویسندگان نو گرای خارجی نیز به نوعی کامپیوتر گریزی دچارند و به قول محمد محمد علی هنوز پشت میز کامپیوتر قرار پیدا نکرده اند . نمونه اش پل استر نویسنده مشهور و نوگرای آمریکایی که دچار بیماری کامپیوتر گریزی است .

I’m one of the few people left without a computer. I don’t write on a word processor, and I don’t have email and I’m not really tempted to get it. I’m very happy with my pen and my old portable typewriter, but I’m not against talking about anything, actually. I think the glory of the novel is that you‘re open to everything and anything that exists or has existed in the world.
مصاحبه پل استر با جاناتان لتم ( مجله Believer) فوریه 2005